Scroll down

"ตะแบกบาน มินิมาราธอน ฟันรัน ครั้งที่ 1"

โรงเรียนสตรีพัทลุง โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง ครู มูลนิธิโรงเรียนสตรีพัทลุง ชมรมครูเก่า เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง


(ปิดรับสมัครแล้ว) ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

หลักการและเหตุผล

ด้วยโรงเรียนสตรีพัทลุง เป็นโรงเรียนยอดนิยมประจำจังหวัดพัทลุง มีความต้องการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สู่ห้องเรียนเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ใน world wide web และเตรียมความพร้อมสำหรับพัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการประมาณ 1.5 ล้านบาท โดยความร่วมมือองค์กรหลักของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู ชมรมครูเก่า เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เห็นชอบร่วมกัน ที่จะจัดกิจกรรมระดมทุนหารายได้สนับสนุนการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่าว และเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายของคนในยุคปัจจุบัน จึงจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อระดมทุนและปลูกฝังการออกกำลังกายและหารายได้ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหารายได้ให้โรงเรียนสตรีพัทลุงจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสู่ห้องเรียนทุกห้องเรียน
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ในจังหวัดพัทลุง สนใจออกกำลังกายเพื่อห่างไกลยาเสพติด
3. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการวิ่งของประชาชนในจังหวัดพัทลุง
4. เพื่อสร้างเสริมความรัก ความสามัคคีคืนสู่เหย้าชาวน้ำเงินขาว ได้ระดมทุนในการจัดทำระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อรุ่นน้อง

ระยะทาง

ฟันรัน 4 กม.
มินิมาราธอน 10 กม.

ค่าสมัคร

1. นักวิ่ง VIP ท่านละ 1,000 บาท ได้รับ เสื้อคอปก VIP 1 ตัว, เสื้อแขนกุดหรือเสื้อคอกลมแขนสั้น 1 ตัว, เหรียญรางวัล และอาหารเช้า
2. ระยะฟันรัน 4 กม. ท่านละ 350 บาท ได้รับ เสื้อแขนกุดหรือเสื้อคอกลมแขนสั้น 1 ตัว, เหรียญรางวัล และอาหารเช้า
3. มินิมาราธอน 10 กม. ท่านละ 350 บาท ได้รับ เสื้อแขนกุดหรือเสื้อคอกลมแขนสั้น 1 ตัว, เหรียญรางวัล และอาหารเช้า
4. ประเภทแฟนซี ท่านละ 350 บาท ได้รับ เสื้อแขนกุดหรือเสื้อคอกลมแขนสั้น 1 ตัว, เหรียญรางวัล และอาหารเช้า
5. ประเภทนักเรียนนักศึกษา ท่านละ 150 บาท ได้รับ เหรียญรางวัล, เกียรติบัตร พร้อมอาหารเช้า
** ผู้เข้าวิ่งทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้จากระบบ หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน

ระยะเวลา

25 ก.พ. 62 – 3 พ.ค. 62 : เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์/สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน (ปิดรับสมัครแล้ว)
2 มิ.ย. 62 : กิจกรรม "ตะแบกบานมินิมาราธอน ฟันรัน ครั้งที่ 1"

เหรียญรางวัล

เส้นทางวิ่ง

รูปแบบเสื้อ

เสื้อแขนกุด

เสื้อคอกลม

เสื้อคอปก (เฉพาะ VIP)

ผู้สนับสนุน